Súbory na stiahnutie

Kontaktný formulár

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pre dodávky kancelárskych potrieb, prenájom zariadení a služieb

1. Všeobecné ustanovenia

1.1 Vymedzenie pojmov

1.1.1 Tieto obchodné podmienky (ďalej len „OP“) upravujú vzťahy vznikajúce pri kúpe, dodávke kancelárskych potrieb(náplne do tlačiarní-tonery, cartridge, pásky, kancelársky papier a iné), prenájme zariadení(tlačiarne, multifunkčné zariadenia, kopírky a iné) ďalej ako "tovar" a služieb medzi firmou GLIESE s.r.o., so sídlom Suché miesto 118, 900 25 Chorvátsky Grob, IČO: 46 228 632, zapísaná v Obchodnom registri OS BA I, oddiel: Sro, vložka č.: 73786/B ako predávajúcim (ďalej len "predávajúci") a odberateľom tovaru ako kupujúcim (ďalej len "kupujúci"). Tieto OP platia v celom rozsahu a sú záväzné pre akýkoľvek obchodný styk pri dodávkach tovaru a služieb medzi predávajúcim a kupujúcim. Sú prístupné na internetovej stránke ako aj v sídle dodávateľa a tvoria prílohu objednávky produktov u dodávateľa.

1.1.2 Obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim sa spravuje týmito OP s výnimkou prípadov, keď predávajúci v písomnej objednávke potvrdí odlišné podmienky. Podmienky dohodnuté spôsobom uvedeným v predchádzajúcej vete majú v takom prípade prednosť pred ustanoveniami týchto OP.

1.2 Pracovná doba predávajúceho:

Pon - Pia : 8:30 - 16:30 hod.

 

2. Podmienky a postup pri objednávkach tovaru alebo servisu kupujúcim - uzatváranie konkrétnych kúpnych zmlúv

2.1 Objednávka

2.1.1 Objednávka je jednostranný písomný právny úkon kupujúceho adresovaný predávajúcemu. Akékoľvek objednávky tovarov zo strany kupujúceho sa považujú za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na tieto tovary. Objednávku je nutné odoslať jedným z nasledujúcich spôsobov:

 • prostredníctvom objednávkového systému predávajúceho, ktorý je súčasťou jeho informačného systému a nachádza sa na serveri www.gliese.sk
 • e-mailom: info@gliese.sk
 • telefonicky: +421 903 535 444, +421 948 773 100

2.1.2 Každá objednávka musí obsahovať:

 • číslo objednávky
 • dátum vystavenia objednávky
 • obchodné meno a IČO kupujúceho
 • kontaktnú osobu kupujúceho, jednajúcu vo veci objednávky vr. telefonického príp. faxového spojenia
 • spôsob plnenia (možnosť čiastočného plnenia alebo kompletnú dodávku)
 • dodaciu adresu
 • spôsob odberu tovaru (vlastný alebo prostredníctvom zmluvného prepravcu)
 • jednoznačný a presný popis tovaru s kódmi

2.1.3 Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že je oboznámený s týmito OP i s reklamačným poriadkom predávajúceho a že súhlasí s tým, že ustanovenia týchto OP sú záväzné pre právny vzťah, ktorý odoslaním objednávky medzi kupujúcim a predávajúcim vznikne.

2.1.4 V prípade akýchkoľvek problémov s vybavením objednávky bude kupujúci kontaktovaný predávajúcim prostredníctvom e-mailu, prípadne telefonicky a bude oboznámený s možnosťami riešenia vzniknutej situácie. Všetky objednávky sa vybavujú iba v pracovných dňoch.

2.2 Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci môže zrušiť objednávku v prípade, že výrobca tovaru prestal objednaný tovar dodávať. V takom prípade bude kupujúceho bezodkladne informovať a vráti mu plnú výšku uhradenej sumy za nevybavenú objednávku, a to maximálne do 15 kalendárnych dní.

2.3 Storno objednávky zo strany kupujúceho

Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez uvedenia dôvodu do momentu, kedy mu predávajúcim nebola odoslaná zálohová faktúra na zaplatenie objednaného tovaru. Od okamihu odoslania zálohovej faktúry je objednávka pre obe zmluvné strany záväzná. V prípade stornovania objednávky po odoslaní zálohovej faktúry, je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu storno poplatok.

V prípade, že je tovar pre kupujúceho skladom alebo je na ceste od dodávateľa, je predávajúci oprávnený od kupujúceho v prípade storna objednávky žiadať storno poplatok až do výšky 50 % z ceny objednaného tovaru.

V prípade tovaru, ktorý je pre kupujúceho špeciálne objednaný u dodávateľa predávajúceho, môže storno poplatok dosiahnuť až výšku 100 % z ceny objednaného tovaru + náklady spojené so zrušením objednávky (napr. doprava od dodávateľa...).

2.4 Vrátenie peňazí

V prípade vrátenia peňazí späť na účet kupujúceho, budú peňažné prostriedky poukázané na ten istý účet, z ktorého platba prišla.

2.5 Vznik zmluvy

2.5.1 Kúpna zmluva k dodaniu požadovaného tovaru vzniká okamihom potvrdenia objednávky predávajúcim, a to zaslaním potvrdenia objednávky prostredníctvom webového systému, príp. tiež prostredníctvom elektronickej pošty vo forme emailu. Na potvrdení je uvedená referencia (číslo) objednávky v systéme predávajúceho a pre kontrolu súpis objednaného tovaru s cenami. Za platné potvrdenie objednávky sa považuje automatické potvrdenie objednávky vygenerované webovým systémom, alebo potvrdenie objednávky vypracované oprávneným zamestnancom predávajúceho.

2.5.2 Kupujúci musí v takomto prípade bezodkladne potvrdiť správnosť údajov uvedených v potvrdení objednávky a akékoľvek nesprávnosti predávajúcemu bezodkladne oznámiť, inak sa predpokladá, že s textom potvrdenia objednávky súhlasí. Predávajúci je obsahom potvrdenia objednávky viazaný. V prípade, že kupujúci nesúhlasí s obsahom týchto OP je povinný o tom bezodkladne informovať predávajúceho a od objednávky odstúpiť, inak sa predpokladá, že kupujúci s obsahom týchto OP súhlasí.

2.6 Informácie o stave realizácie objednávky

2.6.1 Výzva k odberu
Výzvu k odberu tovaru zasiela predávajúci e-mailom kupujúcemu v prípade, že objednaný tovar je pripravený k odberu a kupujúci požaduje osobný odber a zároveň nemá u predávajúceho nevyrovnané finančné záväzky po splatnosti a/alebo neuhradené faktúry v lehote splatnosti (viď bod 4.1). Táto výzva môže byť kupujúcemu oznámená i telefonicky.

2.6.2 Automatická fakturácia
Pokiaľ kupujúci nemá u predávajúceho nevyrovnané finančné záväzky po splatnosti a/alebo neuhradené faktúry v lehote splatnosti (viď bod 4.1) a má dohodnutý spôsob prepravy tovaru z miesta plnenia prepravnou službou, predávajúci automaticky fakturuje a odosiela pripravený tovar kupujúcemu z miesta plnenia na dodaciu adresu uvedenú na objednávke.

2.6.3 Zadržanie tovaru predávajúcim
Pokiaľ má kupujúci u predávajúceho nevyrovnané finančné záväzky po splatnosti a/alebo neuhradené faktúry v lehote splatnosti (viď bod 4.1), potom je predávajúci oprávnený pozastaviť ďalšie dodávky tovaru kupujúcemu až do doby úplného vyrovnania záväzkov. O pozastavení dodávok predávajúci informuje kupujúceho e-mailom alebo telefonicky. Po dobu uplatnenia práva predávajúceho na pozastavenie tovaru nie je predávajúci v sklze so splnením povinnosti na jeho dodanie.

2.7 Faktúra - náležitosti

Faktúra – daňový doklad vystavený predávajúcim obsahuje nasledujúce náležitosti:

 • dátum vystavenia
 • dátum splatnosti
 • číslo objednávky kupujúceho
 • obchodné meno kupujúceho, IČO, IČ DPH
 • sídlo/miesto podnikania kupujúceho
 • popis tovaru a jeho množstvo
 • jednotkovú kúpnu cenu jednotlivých komodít, kód DPH, cenu za všetky kusy
 • celkovú kúpnu cenu tovaru bez i s DPH
 • sadzbu DPH a jej vyjadrenie v eur

2.7.2 Platba za faktúru musí byť pripísaná na účet predávajúceho alebo zaplatená do pokladne predávajúceho najneskôr do dátumu splatnosti uvedenom na faktúre.

2.7.3 V prípade omeškania so zaplatením čo i len časti ceny za tovar sa kupujúci dostáva do omeškania a predávajúcemu vzniká nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Okrem zmluvnej pokuty je dodávateľ oprávnený požadovať aj náhradu nákladov a hotových výdavkov, ktoré predávajúcemu vzniknú v súvislosti s vymáhaním pohľadávky od kupujúceho.

2.7.4 Vlastníctvo k dodávaným tovarom prechádza na kupujúceho až úplným zaplatením ich ceny.

 

3. Dodanie tovaru

3.1.1 Dodanie tovaru realizuje predávajúci nasledovnými spôsobmi:

 • osobný odber tovaru na prevádzke predávajúceho
 • kuriérskou službou
 • slovenskou poštou

3.1.2 Spôsob dodania tovaru si kupujúci zvolí pri objednávaní tovaru. Dodávateľ je oprávnený dodať tovar aj po častiach.

3.1.3 Miestom dodania produktov je miesto uvedené v potvrdení objednávky, inak sídlo alebo trvalý pobyt kupujúceho.

3.1.4 Prevzatie tovaru kupujúci písomne potvrdí na dodacom liste, v ktorom bude uvedený rozpis tovaru s uvedením ich počtu, ktoré kupujúci v dodávke preberá. V prípade poškodenia tovaru, alebo jeho obalu alebo dodania vadného tovaru musí túto skutočnosť klient uviesť na dodacom liste, inak stráca právo tieto vady uplatniť v rámci záručnej dobe.

3.1.5 Spolu s tovarom je predávajúci povinný dodať aj všetky doklady, ktoré sú nevyhnuté na prevzatie a úžívanie tovaru, najmä záručné listy k tovaru ak takéto boli vydané.

3.1.6 Nebezpečenstvo náhodnej skazy a škody na tovare prechádza na kupujúceho riadnym dodaním tovaru podľa tohto bodu.

3.2 Osobný odber

Odber u predávajúceho je možný iba v pracovnej dobe (viď bod 1.2). Pre odber tovaru je nutné sa dostaviť na odberné miesto predávajúceho najneskôr 15 minút pred jeho zatvorením. Táto doba je nutná pre vystavenie faktúr a dodacích listov a na overenie totožnosti osoby odoberajúcej tovar za kupujúceho. Z tohto dôvodu je nutné, aby osoba odoberajúca tovar bola vybavená kópiou objednávky kupujúceho, príp. plnou mocou a preukazom totožnosti. V opačnom prípade má predávajúci právo odoprieť vydanie tovaru. Kupujúcemu bude s tovarom odovzdaná faktúra. Kupujúci písomne potvrdí dodací/záručný list potom, čo prevezme pripravený tovar. Pokiaľ kupujúci, ktorý požadoval osobný odber, neodoberie pripravený tovar na základe výzvy k odberu (viď bod 2.6.1) do 10 dní po odoslaní výzvy, je predávajúci oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške zodpovedajúcej 20% kúpnej ceny tovaru (bez DPH). V prípade oneskorenia kupujúceho s prevzatím tovaru po dobu dlhšiu ako 15 dní od odoslania výzvy, je predávajúci oprávnený od zmluvy odstúpiť. Dojednaním o zmluvnej pokute nie je dotknuté právo predávajúceho požadovať náhradu škody vzniknutej v dôsledku porušenia povinnosti kupujúceho na prevzatie tovaru, hlavne úhradu nákladov spojených so skladovaním tovaru. Odstúpením od zmluvy nie je dotknutý nárok predávajúceho na zmluvnú pokutu podľa tohto bodu.

3.3 Dovoz

Dovozom tovaru sa rozumie dodanie tovaru na miesto určené kupujúcim a to kuriérom alebo prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s.

V prípade dodania tovaru kuriérom tovar spolu s dokladmi privezie kuriér kuriérskej spoločnosti na miesto dodania, ktoré kupujúci uviedol v objednávke. V prípade, že kupujúceho kuriér nezastihne, bude ho kontaktovať a dohodne sa s ním na ďalšom možnom termíne dodania.

V prípade dodania prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. neposielame a ani neprijímame žiaden tovar ako spešninu.

Kupujúci je povinný spolu s prepravcom prekontrolovať stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť lepiacej pásky, poškodenie krabíc...) a v prípade jej poškodenia alebo neúplnosti je kupujúci oprávnený odmietnuť tovar prevziať. V takomto prípade kupujúci s prepravcom spíše protokol o škode. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie prepravná spoločnosť. V prípade škodovej udalosti sa predávajúci bude snažiť kupujúcemu v čo najkratšom možnom čase dodať nový tovar. Kupujúci svojim podpisom na preberacom protokole prepravnej spoločnosti potvrdzuje, že zásielku prebral nepoškodenú a v riadnom stave. Mechanické poškodenie tovaru po vybalení z neporušenej krabice je nutné okamžite nahlásiť predávajúcemu bezodkladne po zistení tejto skutočnosti. Neskoršie reklamácie vád, ktoré boli spôsobené prepravou tovaru predávajúci neuznáva, vzhľadom na reklamačné podmienky prepravnej spoločnosti.

 

4. Finančné podmienky predávajúceho

4.1 Splatnosť faktúr

Kupujúcemu je stanovená bežná splatnosť faktúr, spravidla v dĺžke 14 kalendárnych dní odo dňa vystavenia faktúry, pokiaľ zo zmluvy o platobných podmienkach či z inej dohody či zmluvy nevyplýva odlišná dĺžka splatnosti. V individuálnych prípadoch je možné splatnosť faktúr po dohode s kupujúcim predĺžiť. Konečné rozhodnutie o predĺžení doby splatnosti je v kompetencii predávajúceho, kupujúci na predĺženie doby splatnosti nemá nárok a závisí predovšetkým na platobnej morálke kupujúceho. Za predĺženie dĺžky splatnosti faktúry je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu poplatok (úrok). Na faktúry už vystavené nie je možné požadovať predĺženie doby splatnosti. Kupujúci nie je oprávnený zadržovať platby, ani ich časť z dôvodu existencie akýchkoľvek pohľadávok voči predávajúcemu, vrátane nároku z vadného plnenia (reklamácie). Kupujúci nie je oprávnený započítať akúkoľvek svoju splatnú pohľadávku voči predávajúcemu s pohľadávkou predávajúceho.

4.2 Platobné podmienky

Pri platení tovaru kupujúcim prichádzajú do úvahy nasledujúce formy platobných podmienok

4.3 Platba v hotovosti pri prevzatí tovaru

Táto platba môže byť realizovaná ako:

 • platba v hotovosti v pokladni predávajúceho pri prevzatí tovaru kupujúcim
 • platba na dobierku - prostredníctvom zmluvného dopravcu pri dodávke tovaru

4.4 Platba na základe zálohovej faktúry

Po prijatí objednávky kupujúceho (bod 2.1) je predávajúcim vystavená zálohová faktúra a táto je zaslaná kupujúcemu. Až po pripísaní príslušnej čiastky na účet predávajúceho alebo zložením fakturovanej čiastky v hotovosti v pokladni predávajúceho, je objednaný tovar rezervovaný pre kupujúceho. Následne je tovar zaslaný zmluvným dopravcom do miesta plnenia, resp. je kupujúcemu zaslaná výzva k odberu od predávajúceho. Súčasťou dodávky tovaru je i faktúra – daňový doklad s vyúčtovaním zaplatenej zálohy a výdajka.

 

5 Záruky a zodpovednosť za vady

5.1.1 Pred prvým použitím tovaru je kupujúci povinný si dôkladne preštudovať návod na použitie tovaru a týmito pokynmi sa riadiť.

5.1.2 Predávajúci poskytuje na dodávané tovary záruku na bezvadnú funkčnosť po dobu 24 mesiacov u fyzických osôb spotrebiteľov a 12 mesiacov u právnických osôb podnikateľov. Pri tovaroch, pri ktorých ich výrobca poskytuje dlhšiu záručnú dobu, platí záručná doba určená výrobcom produktu v záručnom liste vydanom výrobcom.

5.1.3 Záručná doba plynie pre každý dodaný tovar samostatne odo dňa jeho dodania.

5.1.4 Práva zo zodpovednosti za vady musia byť uplatnené u predávajúceho alebo autorizovanom servisnom stredisku výrobcu tovaru v záručnej dobe, inak tieto práva zanikajú. Doba od uplatnenia práva až do odstránenia vady sa do záručnej doby nepočíta. Pred uplatnením si práv zo zodpovednosti za vady je kupujúci povinný dôkladne skontrolovať, či vada nie je spôsobená nastavením alebo zapojením výrobku v rozpore s odporúčaním jeho výrobcu.

5.1.5 Kupujúci je povinný uplatniť práva zo zodpovednosti za vady písomne, telefonicky, faxom alebo emailom najneskôr do troch dní odo dňa keď sa vada prejavila, alebo keď sa o nej dozvedel. Kupujúci nemôže dodatočne meniť uplatnený nárok na odstránenie vady. K písomnému oznámeniu je kupujúci povinný predložiť doklady – kópiu faktúry.

5.1.6 Po uplatnení reklamácie bude kupujúcemu, v prípade, že vadu nie je možné odstrániť podľa pokynov servisného technika na mieste, servisným technikom pridelené RMS číslo (jedinečné identifikačné číslo, pod ktorým bude vedená reklamácia). RMS číslo bude uvedené na reklamačnom protokole v hornom pravom rohu. Toto RMS číslo je kupujúci povinný uviesť pri odovzdávaní tovaru na reklamáciu alebo viditeľne na balík, v ktorom bude reklamovaný tovar odosielať, v prípade, že tovar bude do servisného strediska odosielaný poštou alebo kuriérom.

5.1.7 Kupujúci je povinný tovar dôkladne zabaliť do vhodného obalu, prípadne obalu antistatického. K tovaru je potrebné priložiť príslušenstvo (káble, ovládače, manuál a pod.). Bez príslušenstva nie je možné reklamáciu vybaviť. K tovaru kupujúci pribalí aj fotokópiu faktúry (nie originály) + vytlačený a kupujúcim podpísaný reklamačný protokol, na ktorom je uvedené pridelené RMS číslo. Takto zabalený tovar kupujúci odošle na adresu prevádzky predávajúceho uvedená na internetovej stránke predávajúceho. Po prijatí reklamácie bude kupujúcemu zaslaný e-mail so správou potvrdzujúcou, že reklamácia je u predávajúceho evidovaná. Náklady na prepravu tovaru k predávajúcemu hradí kupujúci.

5.1.8 Reklamácia bude vybavená najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia reklamácie predávajúcemu. Na priebeh vybavovania reklamácie je kupujúci oprávnený sa informovať na e-mailovej adrese info@gliese.sk prípadne telefonicky 0309/535 444. V komunikácii je nutné uvádzať RMS číslo reklamácie.

5.1.9 Po vybavení reklamácie predávajúci odošle tovar späť na adresu kupujúceho uvedená v reklamačnom protokole. Náklady na prepravu tovaru späť ku kupujúcemu hradí predávajúci okrem prípadov neoprávnenej reklamácie, keď náklady hradí kupujúci.

5.1.10 Predávajúci sa zaväzuje, že v každom konkrétnom prípade riadne reklamovanú vadu odstráni spôsobom a v termíne uvedenom v týchto OP. Predávajúci si vyhradzuje právo v osobitných prípadoch (najmä ak oprava tovaru, alebo jeho výmena za rovnaký tovar nie je možná) odstrániť vadu výmenou tovaru za iný tovar s rovnakými alebo lepšími vlastnosťami.

5.1.11 Predávajúci nezodpovedá za to, že dodaný tovar nevyhovuje účelu, na ktorý ho kupujúci kupuje, rovnako nezodpovedá za to, že tovar nemá určité vlastnosti alebo nespĺňa určité kritéria, ibaže predávajúci tieto skutočnosti výslovne písomne potvrdil.

5.1.12 Záruka predávajúceho sa nevzťahuje na vady, ktoré boli spôsobené nesprávnym používaním tovarov, neoprávneným zásahom tretej osoby, tovarom dodaným treťou osobou, mechanickým poškodením (zlomený plošný spoj, prasknuté, polámané konektory, odlomené časti, prelepované štítky sériových čísel), elektrickým poškodením (prepólovanie, prepätie – výboj blesku, spálené cesty na plošnom spoji), nezodpovedným alebo nešetrným zaobchádzaním (používanie tovaru v prašnom prostredí), alebo inými vonkajšími vplyvmi. Záručná lehota sa tiež nevzťahuje na ten tovar, príp. jeho časti, ktoré boli pozmenené, alebo odstránené bez predchádzajúceho súhlasu predávajúceho. Pri reklamácii Cartridge nesmie chýbať viac ako 1/10 náplne. Kupujúci je povinný doložiť skúšobný výtlačok. Záruka sa však nevzťahuje na zaschnuté trysky z dôvodu nepoužívania zariadenia. Na renovované náplne nie je záruka časovo obmedzená. V prípade zistenia, že príčinou problému nie je reklamovaný tovar, ale nekorektná inštalácia operačného systému bude takúto reklamáciu predávajúci klasifikovať ako neoprávnenú reklamáciu. Kupujúci bude na túto skutočnosť upozornený a tovar mu bude vrátený v pôvodnom stave.

5.1.13 V prípade neoprávnenej reklamácie je kupujúci povinný predávajúcemu uhradiť všetky náklady spojené s vybavením neoprávnenej reklamácie (dopravné náklady, poplatok za servisné hodiny….). Až po uhradení týchto nákladov na základe vystavenej faktúry bude tovar vrátený kupujúcemu.

5.1.14 Predávajúci riadne reklamovanú vadu odstráni spôsobom dohodnutým s kupujúcim, inak opravou, prípadne zmenou nastavenia tovaru, výmenou tovaru alebo jeho časti. V prípade výmeny tovaru, alebo jeho častí sa predávajúci zaručuje, že použije len tovar alebo jeho časť porovnateľnej kvality a prevedenia.

5.1.15 Vlastníkom odstránených tovarov alebo ich častí sa po ich výmene stáva predávajúci ibaže sa s kupujúcim dohodne inak. V prípade, že kupujúci požiada o ich vydanie, je povinný odstránené tovary alebo ich časti predávajúcemu uhradiť.

5.1.16 Pokiaľ by odstránenie vady bolo spojené s neúmerne vysokými nákladmi a vada by nebránila užívaniu tovaru, môžu sa kupujúci s predávajúcim dohodnúť na primeranej zľave z ceny za tovar bez odstránenia vady.

5.1.17 Predávajúci neposkytuje iné záruky, okrem záruk uvedených v týchto OP, pokiaľ s kupujúcim nedohodne niečo iné.

5.1.18 Predávajúci nezodpovedá za škody vyplývajúce z vady tovaru, ktorú predávajúci v primeranej lehote odstránil, nepriame a následné škody, ušlý zisk, príjem, výnos, údaje, očakávané úspory, škodu, ktorá vznikla v dôsledku použitia materiálu poskytnuté alebo určeného kupujúcim alebo v dôsledku plnenia pokynov kupujúceho.

5.1.19 Za včasné prevzatie reklamovaného tovaru sa považuje dohodnutý termín, maximálne však 5 pracovných dní po tomto termíne. V prípade nedodržania týchto termínov je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu skladné vo výške 1,50 eura/deň. Tovar neprevzatý kupujúcim ani po 90-tich dňoch od uplynutia termínu bude predaný a z utŕženej sumy predávajúci uspokojí náklady za skladné.

 

6 Duševné vlastníctvo a priemyselné vlastníctvo

6.1.1 Predávajúci sa zaväzuje, že dodávané tovary neporušujú žiadne právo duševného a priemyselného vlastníctva tretích osôb.

6.1.2 Klient je povinný bezodkladne predávajúcemu oznámiť akékoľvek neoprávnené použitie tovaru, alebo neoprávnené zasahovanie do práv duševného a priemyselného vlastníctva predávajúceho a tretích osôb.

 

7 Mlčanlivosť

Ktorákoľvek zo zmluvných strán je povinná uchovávať informácie, o ktorých sa dozvedela v dôsledku plnenia si svojich povinností podľa týchto OP a podmienok kúpnej zmluvy, v tajnosti, primerane zabezpečovať ich ochranu a nesprístupniť ich tretím osobám bez výslovného súhlasu druhej zmluvnej strany. Povinnosť mlčanlivosti trvá počas trvania zmluvného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a aj po jeho zániku až do doby, keď sa tieto informácie stali z vôle predávajúceho všeobecne známymi.

 

8 Ochrana osobných údajov

Predávajúci sa zaväzuje, že bude osobné údaje získané od kupujúcich v súvislosti s plnením svojich zmluvných povinností, spracovávať len v rozsahu potrebnom na plnenie si svojich povinností a v rozsahu údajov, ktoré mu klient poskytne pri vybavovaní jeho objednávok. Klient súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov vo vyššie uvedenom rozsahu na časovo neobmedzené obdobie.

 

9 Odstúpenie od zmluvy

9.1.1 Predávajúci je oprávnený pozastaviť plnenie svojich záväzkov podľa zmluvy, alebo od nej odstúpiť v celku alebo v časti písomným oznámením o odstúpení, aj bez predchádzajúceho upozornenia v prípade, že kupujúci nesplnil riadne alebo včas čo i len časť svojich záväzkov voči predávajúcemu, ako aj v prípade, že je kupujúci v úpadku, alebo dôjde k jeho zrušeniu alebo k likvidácií.

9.1.2 Obe zmluvné strany sú oprávnené od zmluvy odstúpiť v prípade, že v dôsledku vyššej moci nebude môcť ktorákoľvek z nich plniť svoje povinnosti zo zmluvy a to písomným oznámením o odstúpení. Zmluvné strany sú však povinné si uhradiť plnenia za už dodané alebo poskytnuté tovary.

 

10 Osobitné ustanovenia

10.1.1 Práva spostrebiteľa upravené príslušnými právnymi predpismi nie sú ustanoveniami týchto OP dotknuté.

10.1.2 Predávajúci je oprávnený na plnenie svojich zmluvných povinností využívať tretie osoby. Rovnako je oprávnený previesť alebo postúpiť svoje záväzky alebo pohľadávky vyplývajúce zo zmluvných vzťahov s kupujúcim ne tretie osoby aj bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho. Kupujúci je oprávnený tak urobiť len s predchádzajúcim súhlasom predávajúceho.

10.1.3 Zmluvné strany sa zaväzujú všetky spory medzi nimi vzniknuté riešiť primárne formou vzájomných rokovaní a dohodou. V prípade vzniku sporu je miestne príslušný súd podľa sídla predávajúceho.

10.1.4 Ak by sa niektoré z ustanovení týchto všeobecných podmienok ukázali v budúcnosti ako neplatné, neúčinné, alebo nevykonateľné, nemá táto skutočnosť vplyv na platnosť, účinnosť alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto všeobecných podmienok.

10.1.5 Predávajúci a kupujúci sa zaväzujú riešiť všetky vzájomné spory týkajúce sa jednotlivých kúpnych zmlúv alebo týchto OP a výkladu ich jednotlivých ustanovení prednostne formou dohody. V prípade, že k dohode o riešení vzájomného sporu nedôjde, ktorákoľvek zmluvná strana je oprávnená spor riešiť podľa vlastného uváženia na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky alebo v rozhodcovskom konaní STÁLEHO ROZHODCOVSKÉHO SÚDU zriadenom pri ROZHODCOVSKÁ, ARBITRÁŽNA a MEDIAČNÁ, a.s., IČO: 35 862 882, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3157/B. V takom prípade sa zmluvné strany dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov vzniknutých na základe kúpnej zmluvy alebo týchto OP alebo súvisiacich s kúpnou zmluvou alebo týmito OP, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik kúpnej zmluvy alebo týchto OP, predložia na rozhodnutie v rozhodcovskom konaní STÁLEMU ROZHODCOVSKÉMU SÚDU zriadenému pri ROZHODCOVSKÁ, ARBITRÁŽNA a MEDIAČNÁ, a.s., IČO: 35 862 882, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3157/B. Zmluvné strany sa rozhodnutiu vydanému v rozhodcovskom konaní podriadia s tým, že takéto rozhodnutie bude pre zmluvné strany konečné a záväzné. Odstúpenie alebo iný dôvod zániku kúpnej zmluvy alebo týchto OP nemá za následok zánik tejto rozhodcovskej doložky. Spochybnenie platnosti kúpnej zmluvy alebo týchto OP nemá za následok spochybnenie platnosti tejto rozhodcovskej doložky, pretože je oddeliteľná od ostatného obsahu kúpnej zmluvy alebo týchto OP a nemôže sa na znenie tejto doložky vzťahovať akýkoľvek dôvod neplatnosti, ktorý by mohla jedna zo zmluvných strán namietať.

10.1.6 Tieto zmluvné podmienky sa riadia právnym poriadkom platným v Slovenskej republike.

10.1.7 Tieto všeobecné podmienky sú platné a účinné od 1.8.2011